Het apostolisch centrum genaamd By Design is een overkoepeling van diverse entiteiten. Deze entiteiten zijn het kerkgenootschap God’s Embassy Amsterdam, stichting Kingdom Facilities, stichting Living in Your Destiny, stichting Coalitie Apostolische Reformatie, stichting Economic Summit en verder de besloten vennootschap Dominion Facilities en de besloten vennootschap Mandate Publishing. Het geheel zal hierna tezamen en afzonderlijk aangeduid worden met “By Design”.

By Design vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd.  Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij binnen By Design omgaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Uiteraard leven wij de regels na die hiervoor gelden, zoals deze zijn aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens houdt het volgende in:

 • Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede vervulling van onze doelstellingen ten behoeve van de betrokkenheid bij By Design;
 • Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan de betrokken entiteit zijn verstrekt;
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is vragen wij uitdrukkelijke toestemming;
 • Er worden aan derden, personen en organisaties geen persoonsgegevens verstrekt, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor de personeelsgegevens aan ons zijn gegeven;
 • Wij respecteren de rechten met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
 • Onze organisatie, waaronder de technische infrastructuur, is dusdanig ingericht dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • De toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan ten allen tijde op verzoek worden ingetrokken door de persoon of zijn of haar vertegenwoordiger.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over etnische afkomst, gezondheid en religie. By Design verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is. In dat geval, wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd om die bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken.

Groepen personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

 • Leden
  Gegevens worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening aan leden (uitnodigingen, informatievoorziening, mailings) en voor administratieve doeleinden. Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.
 • Medewerkers en vrijwilligers
  Gegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de arbeids- dan wel vrijwilligersovereenkomst. Grondslag is de arbeidsovereenkomst dan wel de vrijwilligersovereenkomst.
 • Leveranciers
  Gegevens worden verwerkt om de opdracht te kunnen uitvoeren en administratieve doeleinden. De grondslag is de overeenkomst.
 • Geïnteresseerden / connecties
  Gegevens worden verwerkt om in contact te kunnen treden o.a. door mailings met hen die interesse hebben in de activiteiten van By Design, maar geen lid zijn of betrokken via eerder genoemde zakelijke overeenkomsten. Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Personen jonger dan 16 jaar

By Design verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar als de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit betreft de gegevens van kinderen van leden van God’s Embassy waarvan de ouders de toestemming hebben verleend.

Onze nieuwsbrief en informatie mails

Om onze nieuwsbrief of informatie mails te kunnen versturen hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens registreert u wanneer u zich inschrijft als abonnee van de nieuwsbrief/mails. Wij vragen de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam en tussenvoegsel;
 • E-mailadres.

Uitschrijving als abonnee is altijd mogelijk. In dat geval worden uw persoonsgegevens uit het adressenbestand voor de deze informatie verwijderd.

Beeldmateriaal

By Design plaatst beeldmateriaal (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s en video opnames) in uitingen van By Design, omdat het hierbij vaak om openbare aangelegenheden gaat zoals een samenkomst. Bij bezwaar kan contact opgenomen worden met het secretariaat van By Design via [email protected]. De uitingen die dit betreffen zijn:

 • Website;
 • Magazines, flyers, nieuwsbrieven e.d.;
 • Social media, zoals Facebook, Instagram en Youtube

Verstrekken van gegevens aan derden

Ons uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Derden aan wie wij gegevens doorgeven zijn:

 • Het bureau dat onze financiële administratie verzorgt;
 • Het bureau dat zorgdraagt voor de verwerking van de salarissen;
 • Het bureau dat de nieuwsbrieven verspreidt;
 • Het bureau dat zorgdraagt voor de verwerking van onze aanmeldingen voor evenementen en trainingen;
 • Instanties die op grond van wettelijke bepalingen gegevens mogen opvragen (bijv. de belastingdienst en justitie).

Met de externe partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst heeft als doel de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de planning van diensten en andere samenhangende zaken worden bij uitzondering verstrekt aan derden buiten de Europese Unie, met als doel het realiseren van de planning van onze diensten.

Bewaartermijnen

By Design bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De beveiliging van persoonsgegevens

By Design doet er alles aan om persoonsgegevens te beschermen zodat voorkomen wordt dat deze gegevens onjuist worden gebruikt. De maatregelen die wij hebben genomen zijn onder meer:

 • Alle personen die namens By Design toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, bijvoorbeeld middels een arbeidsovereenkomst of een aparte geheimhoudingsverklaring;
 • Alle (ICT) systemen zijn voorzien van toegangsbeveiliging;
 • Wij maken gebruik van encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is zoals salarisgegevens;
 • Alle bestuurders en medewerkers (betaald en vrijwilligers) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben indien noodzakelijk een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • Genomen maatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd.

Uw rechten

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers. Tenslotte kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegeven over te dragen aan uzelf dan wel aan een andere, door u aangewezen, partij (dataportabiliteit).

Eerdere toestemming die u heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u altijd intrekken op het door u gewenste moment. Wij vragen u om dit schriftelijk dan wel per e-mail te doen.

Klachten

By Design vindt het vervelend als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Wij nemen direct met u contact op om uw klacht te bespreken en samen een oplossing te vinden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, heeft u de gelegenheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen?

Het kan zijn dat u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid. Als dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen:

[email protected]
+31(0)20-8000150
© juli 2019