De Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR) is ontstaan uit het inzicht dat het onze opdracht is om het Koninkrijk van God te brengen in de wereld. De tijd waarin we leven vraagt om een aanpak waarin wij als christenen onze plaats in de maatschappij innemen. We zijn geroepen om op onze plaats het zout en licht te zijn. CAR is gericht op het promoten van de Koninkrijksvisie en van de ‘Zeven bergen strategie’ in Nederland. Beiden zijn essentiële elementen in het mobiliseren van mensen om transformatie te realiseren in de samenleving. Omdat een blijvende transformatie staat of valt met goed leiderschap legt CAR veel nadruk op de ontwikkeling daarvan. Karakterontwikkeling en het afleggen van rekenschap zijn onmisbare eigenschappen van goed leiderschap. CAR legt zelf rekenschap af aan Christian International Europe (Dr. Sharon Stone)

Toen God deze wereld schiep heeft Hij de mens een opdracht gegeven. Hij gaf hen autoriteit over de prachtige schepping. Deze opdracht is nooit door God herroepen ook niet na de zondeval toen de mens de autoriteit verloor. Integendeel. Door Jezus Christus is de autoriteit hersteld en hebben wij als zonen en dochters van God de opdracht om het koninkrijk van God in deze wereld zichtbaar te maken.
Het koninkrijk van God wordt zichtbaar wanneer het bovennatuurlijke zich manifesteert in genezing, bevrijding en tekenen en wonderen. Het wordt ook zichtbaar wanneer de mensen tot bekering komen en kiezen om met God te leven volgens Bijbelse richtlijnen. En het koninkrijk wordt zichtbaar wanneer recht en gerechtigheid leidend is in de samenleving met alle daarbij behorende kenmerken.
Dit is een holistische kijk op het koninkrijk van God waarin een opwekking van het Lichaam van Christus leidt tot zichtbare verandering in deze wereld. De Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR) is opgericht om dit geluid te laten horen. Er is een transitie gaande in de gemeente van kerk mindset naar koninkrijk mindset. Apostelen samen met profeten zijn geroepen om aan deze transitie leiding te geven. Om deze reden biedt CAR een platform met name aan apostelen en profeten om toerusting te bieden zodat de Gemeente kan groeien in haar rol om het koninkrijk van God in deze wereld manifest te maken. CAR doet dit door conferenties, seminars, trainingen en masterclasses te geven.

Onze visie

Rol van de apostelen

Wanneer we over de rol van apostelen spreken moeten we teruggaan naar de eerste keer dat deze rol gebruikt werd. Jezus zelf heeft de term apostel geïntroduceerd.
Lukas 6:13 “En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde.”
Hij gebruikt de het  Griekse woord ‘apostolos’ dat ‘uitgezondene’ betekent. Dit was echter niet een religieuze uitdrukking maar het was een aanduiding voor de militaire leiders die door Rome waren uitgezonden om de cultuur van het Romeinse rijk te brengen in de veroverde gebieden.
De primaire rol van apostelen is om de cultuur van de hemel op aarde te brengen. Zij hebben een leidende rol in dit geheel. Vandaar dat Paulus in 1 Cor 12: 28 zegt dat de eerste plaats in de gemeente die van apostel is, de tweede is die van profeet en de derde die van leraar.
De tijd waarin we nu leven vraagt om leiderschap dat de blik richt buiten de muren van de kerk. De apostel is daarvoor de aangewezen persoon omdat de gave van apostelschap zich richt op toerusten van zonen en dochters van God om Zijn koninkrijk in alle invloedsferen van de samenleving.
Bij de schepping geeft God een opdracht aan de mens: “Laten zij heersen over de aarde”. De bedoeling was dat de mens het paradijs gaandeweg zou uitbreiden zodat  het de gehele aarde zou omvatten. Door de zondeval is de autoriteit hiervoor overgedragen aan de duivel. Toen hij Jezus verleidde bood hij Hem alle koninkrijken van de wereld. Jezus ontkende niet dat de satan de macht had. Echter na Zijn dood en opstanding zegt Hij in Mattheus 28: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. De autoriteit was hersteld en Hij geeft aan zijn apostelen de opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken.
De opdracht is niet alleen om kerken te stichten of bekeerlingen te maken. De opdracht is veel groter en omvat het “zout” zijn om elk onderdeel van de samenleving de smaak van het koninkrijk te geven en zo hele volken te discipelen.

Koninkrijksvisie

Zeven bergen strategie

Om de opdracht uit te voeren om alle volken tot discipelen van Jezus te maken is een strategie nodig. Als de meerderheid van de bevolking van een volk christen is wil dit niet automatisch zeggen dat deze natie dan christelijk is. Om een natie te discipelen moet er een actieve beïnvloeding plaatsvinden om elk onderdeel van de samenleving de kenmerken van het koninkrijk van God te laten hebben.
De samenleving kan worden onderverdeeld in 7 invloedsferen/bergen.
  1. Media
  2. Onderwijs
  3. Overheid
  4. Kunst en Entertainment
  5. Familie
  6. Economie/Business
  7. Religie/Aanbidding
In Openbaring 17:9 staat dat de duivel op 7 bergen zit:  “Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.”
De berg van de Here stijgt echter boven deze bergen uit zoals staat in Micha 4:1 en Jesaja 2:2 “Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HERE vast zal staan als de hoogste van de bergen,… en dat de naties ernaartoe zullen stromen.”
De strategie om de opdracht uit te voeren is om in elke berg de principes van het koninkrijk toe te passen zodat de hemel op aarde zichtbaar wordt.

Het bestuur wordt gevormd door:

Dick Westerhof
Arleen Westerhof
Gerard Keizer
Sven Leeuwestein

Het bestuur