De entiteiten van By Design zijn God’s Embassy, Living in Your Destiny, CAR, Nederlandse Profetische Raad, GPEC en Mandate Publishing.

God's Embassy Amsterdam

God’s Embassy is gestart vanuit de wetenschap dat het een ecclesia is en niet een kerk. De gemeente God’s Embassy is geroepen en bedoeld om impact te hebben in deze wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zo veel bedieningen uit deze ecclesia zijn geboren.

Eén van de kenmerken van de cultuur van God’s Embassy is dat sterk de nadruk wordt gelegd op ieders eigen verantwoordelijkheid. Ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijk groeiproces maar ook voor de zoektocht naar zijn eigen roeping en bestemming en voor de ontdekking en ontwikkeling van zijn gaven en talenten. Een van de belangrijkste taken van het apostolisch centrum By Design is dat zoveel mogelijk hulp en gereedschappen worden aangeboden zodat ieder daarmee aan de slag kan. De slogan Become all you’re meant to be legt de verantwoordelijkheid niet neer bij de gemeenteleiding, de oudsten of de pastorale werkers. Het legt deze neer waar deze hoort: bij ieder gemeentelid zelf.

God’s Embassy heeft de visie van het ecclesia zijn en hierdoor zijn de celebrations niet een doel op zichzelf maar zijn het de tijden van toerusting voor de rest van de week. Het is de bedoeling dat ieder voldoende ontvangt in de celebration op zondag om zout en licht te zijn op de andere zes dagen van de week.

Living in your Destiny

God is een God die spreekt en die nieuwe openbaringen geeft aan ons zodat wij daarmee aan de slag kunnen gaan. Eén van deze openbaringen was de kracht en de noodzaak van bevrijding voor iedereen.

Een andere openbaring is dat de Heilige Geest een gebed voor innerlijke genezing kan leiden waarbij diepe blokkades worden opgeruimd. Dit gebed heet nu Life Changing Prayer en blijkt uitermate krachtig te zijn en geeft voor velen doorbraak.

Andere nieuw openbaringen zijn de rol van profeet en die van apostel, God als hemelse Rechter die ons recht wil en kan verschaffen.

Living in your Destiny is opgericht om training en toerusting te geven in deze nieuw openbaringen.

Nederlandse Profetische Raad

De Nederlandse Profetische Raad is gestart vanuit het verlangen om een profetische raad voor Nederland samen te brengen. In een keten van door God gearrangeerde ontmoetingen is deze raad in het najaar van 2008 van start gegaan. In eerste instantie onder begeleiding van Sharon Stone van Christian International. De input van Sharon draagt bij aan de ontwikkeling van profetie en de volwassenheid van de rol van de profeten. Profetie krijgt daarmee een volwaardige plaats in het apostolisch centrum By Design.

CAR

CAR is geboren uit het verlangen om de boodschap van het koninkrijk van God, de boodschap van apostolair en profetisch leiderschap te laten landen in Nederland. Door het organiseren van events, seminars en vele andere zaken. Juist omdat dit geluid in Nederland nauwelijks wordt gehoord is de noodzaak van CAR nog steeds groot.

Er zijn weinig gemeentes en bedieningen waarin de apostel en de profeet op een gezonde volwassen manier functioneren. Het gros van de bedieningen wordt immers geleid door een herder/leraar.

CAR biedt daarom een platform en een netwerk voor ieder die wil groeien in het profetische en apostolische.

Mandate Publishing

In de loop van de jaren heeft God veel nieuwe inzichten gegeven. Dit zijn inzichten op het gebied van profetie, het Koninkrijk van God, de geestelijke wereld, bevrijding en hemelse rechtbanken om er enkele te noemen. Omdat deze inzichten nieuw zijn, zijn er over het algemeen weinig of geen boeken en ander trainingsmateriaal beschikbaar. De roeping en bestemming van het apostolisch centrum By Design is om de heiligen toe te rusten in deze nieuwe inzichten. Voor deze toerusting is training alleen niet voldoende. Als oplossing voor dit probleem is in 2015 de uitgeverij Mandate Publishing opgericht.

Mandate Publishing is een integraal onderdeel van het apostolisch centrum By Design. De boeken die uitgegeven worden ondersteunen de bedieningen die deel uitmaken van het centrum. In toenemende mate zal er geschreven worden over de openbaringen en getuigenissen die voortspruiten uit het centrum. Het publiceren hiervan draagt in een niet te onderschatten mate bij aan de rol die aan het centrum is gegeven om impact in het land en daarbuiten te hebben.

Global Prayer and Empowerment Center

De GPEC Hub Europe werd in oktober 2018 opgericht aan het einde van de Courts of Heaven-conferentie met Robert Henderson in Amsterdam.

GPEC staat voor Global Prayer and Empowerment Center en wordt geleid door Robert die wereldwijd bekend staat om zijn onderwijs over de Courts of Heaven. Dit centrum werd opgericht om het bidden in de hemelse hoven in Europa te bevorderen, zodat Gods koninkrijk op een veel grotere manier kan doorbreken in elke sfeer van de samenleving in Europa.