wallnau

FIND YOUR FACE IN THE FUTURE
CAR/RAN Conferentie met Dr. Lance Wallnau
Za. 2 apr. 10.00 – 16.00 uur
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Toen Chris Vallaton hier in het najaar was is zijn boodschap duidelijk geweest: apostelen en apostolische gemeentes transformeren steden! In ‘Find Your Face in the Future’ willen wij je hier beter voor toerusten. Tijdens deze dag zal Dr. Lance Wallnau, bekend van de 7M Strategie (‘7 Bergen’), ons helpen:

  • onze eigen persoonlijke ontwikkelingsstrategieën te ontwikkelen.
  • met creatieve nieuwe oplossingen te komen voor de uitdagingen waar wij, onze gemeentes, onze steden en onze bedrijven voor staan.
  • te begrijpen hoe individuen het denken van de massa’s bepalen.
  • ‘Spiritual Force Multiplication’ te begrijpen. Krachtige dingen gebeuren wanneer wij samenkomen rondom de dingen die de Vader in onze stad en in ons land wil doen.

 
Dr. Lance Wallnau
Is een dynamische leraar, een ‘Life coach’, trainer en een profeet. Hij heeft de unieke gave om mensen te helpen de sleutels te ontdekken voor transformatie in hun eigen leven, gemeente, werk en stad. Hij is daarbij oorspronkelijk en vernieuwend en hij zal veel van onze referentiekaders doorbreken.
7M
Zeven invloedsferen van de maatschappij: religie, familie, overheid, onderwijs, media en entertainment, kunst en cultuur, business.
Prijs:
22,50 EUR p.p.
Inschrijving: klik hier
 
Masterclass Lance Wallnau. Maandag 4 en dinsdag 5 april 2016
Inpluggen in Gods creativiteit voor innovatie
In onze snel veranderende wereld moeten we innovatief zijn om toonaangevend te zijn en te blijven. Daniel en zijn vrienden leefden ook in turbulente tijden. Ze ontvingen een graad van wijsheid die 10 keer beter was dan de andere geleerden in het hof. Het resultaat – ze waren in staat een heel rijk positief te beïnvloeden voor de glorie van God. Jezus Christus leeft in ons. Dit betekent dat wij elke invloedsfeer van de maatschappij zouden moeten leiden. De schepping wacht op de manifestatie van de wijsheid van God door ons heen!
In deze masterclass zal Dr. Lance Wallnau de nieuwste ontwikkelingen toelichten die onze huidige en toekomstige wereld vormgeven. Hij zal ons helpen om essentiële sleutels te ontdekken om in te pluggen in de creativiteit van God voor innovatie en maatschappelijke verandering. Of je nu een leider bent in de zakenwereld, media, onderwijs, overheid, NGO of kerk deze masterclass zal je helpen om beter in staat te zijn deze wijsheid toe te passen. Zodat er oplossingen komen voor de meest urgente en belangrijke problemen waar onze wereld nu mee geconfronteerd wordt.
Voor wie?
Voor degene die ‘change agent’ voor de glorie van God wil zijn in de invloedsfeer waarvoor hij of zij geroepen is.
Datums en tijden:
Maandag 4 april 2016: 14.00 – 21:00 uur Diner is inclusief
Dinsdag 5 april 2016: 10.00 – 16.00 uur Lunch is inclusief
Locatie:
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Prijs:
249 EUR p.p.
199 EUR p.p. voor ‘young professionals’ (jonger dan 35 jaar).
Inschrijving en informatie: klik hier
 

FIND YOUR FACE IN THE FUTURE
CAR/RAN meeting with Dr. Lance Wallnau
Sat. 2 Apr. 10.00 am – 4.00 pm
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

When Chris Vallaton was here in the fall his message was clear: apostles and apostolic churches transform cities! ‘Find Your Face in the Future’ wants to better equip you to do this. During this meeting Dr. Lance Wallnau, better known from the 7M Strategy (‘7 Mountains’), will help us to:

  • Discover our own personal development strategies.
  • Discover how to get creative new solutions for the challenges that we, our churches and our cities are facing.
  • Understand how we can positively help to change the thinking of the masses.
  • Understand the power of ‘Spiritual Force Multiplication’. Amazing things happen when we come together around the things that the Father wants to do in our cities and nations.

 
Dr. Lance Wallnau
Is a dynamic teacher, life coach, trainer and prophet. He has the unique ability to help people discover the keys for transformation in their own lives, church, work and city. He’s funny, innovative and very adept at helping people to part with their old frames of reference.
7M
Seven key spheres of influence in society: religion, family, government, education, media and entertainment, art and culture, business and economics.
Price:
22,50 EUR p.p.
Registration: click here
 
Masterclass Lance Wallnau, Mon. 4 and Tues. 5 April 2016
Accessing God’s Creativity for Innovation
In our rapidly changing world we need to be innovative to stay on top. Daniel and his friends also lived in tumultuous times. They received a level of wisdom and understanding that was “10 times better” than that of their peers. The result – they were able to positively influence an empire for the glory of God. As believers, Jesus Christ lives in us. This means that we should be leading in every sphere of society. Creation itself groans for the manifestation of the wisdom of God through us!
During this masterclass Dr. Lance Wallnau will unfold with us the newest developments that are shaping today’s world and the world of the future. He will also help us to discover essential keys for tapping into God’s creativity for innovation and societal change. Whether you’re a leader in business, media, education, government, the NGO world or the church, this masterclass will help you to become more adept at applying the wisdom. So that we will have a solution for some of the most pressing problems confronting our world, our businesses, our organizations and our communities today.
Who should attend:
Those who want to become change agents for the glory of God in the spheres that they are working in.
Dates and times:
Mon. Apr. 4th 2016: 2.00 pm – 9.00 pm Dinner is included
Tues. Apr. 5th 2016: 10.00 am – 4.00 pm Lunch is included
Location:
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Price:
249 EUR p.p.
199 EUR p.p. for young professionals (those under 35 years old).
Registration and information: click here
Hotels:
Bastion Hotel Amsterdam Amstel, Verlengde Van Marwijk Kooystraat 30 Amsterdam; tel. +31-20-6634567. 10 minutes’ walk from the Dominion Centre.
Courtyard Hotel Amsterdam Arena, Hoogoorddreef 1, 1101 BA Amsterdam; tel. +31-20-241-5000. 15 minutes’ from the Dominion Centre, incl. metro.