(English below)


NEW MEANS NEW!
met Stacey Campbell en Arleen Westerhof
Het thema van deze eerste Women on the Frontlines conferentie van 2019 is “New means New!” Het nieuwe is niet het oude in een nieuw jasje. Dit nieuwe komt onder andere tot uitdrukking in de nieuwe manier waarop God vrouwen gebruikt en er nieuwe deuren en kansen voor vrouwen zijn om hun plaats in te nemen. Er is nog nooit een tijd zo rijp geweest voor verandering als nu!
Het nieuwe komt uit tot uitdrukking in de nieuwe kijk op business en de rol die zaken kunnen spelen in het zichtbaar maken van Zijn koninkrijk.
Op de komende Women on the Frontline conferentie zullen Stacey Campbell en Arleen Westerhof spreken over deze onderwerpen. Stacey en Arleen zijn beiden fantastische apostolische profeten en zijn zeer actief in het stimuleren van marketplace bedieningen. Zeer interessant, stimulerend en vernieuwend.
Om deze reden is de vrijdagavond ook open voor mannen!
Arleen Westerhof: “Stacey Campbell is niet alleen een goede vriendin, maar m.i. is zij een van de meest unieke hedendaagse profeten. Haar profetische gave reikt veel verder dan alleen maar profetische woorden voor mensen. Zij profeteerde over de beweging van God in Toronto jaren voordat het gebeurde. Ook profeteerde zij over de beweging van God in Brownsville,  en over de volgende paus Franciscus toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was. Ze is altijd al een voorloper geweest in het weten wat God gaat doen en zij is voor veel mensen een echte profetische moeder.

Klik hier om te registreren

Datums en tijden
Vr 15 maart, 19.30 – 22.00 uur; Za. 16 maart, 10.00 – 17.00 uur
Plaats
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht, Nederland.
Prijs
Gehele conferentie 40 euro; vrijdag 15 euro; zaterdag 27,50 euro
 
NEW MEANS NEW!
With Stacey Campbell and Arleen Westerhof
The theme of this first Women on the Frontlines conference for 2019 is “New means New!” This means that the new is not the old in a new jacket. It is really new.
This new is expressed in the new way in which God uses women and that there are now new opportunities for women to take their place. The new is also reflected in the new perspective on business and the role that business can play in manifesting His kingdom.
Stacey Campbell and Arleen Westerhof will discuss these topics at the upcoming Women on the Frontline conference. Stacey and Arleen are both fantastic apostolic prophets and are very active in stimulating marketplace ministries. Very interesting, stimulating and innovative.
For this reason, the Friday night is also open for men!
Arleen Westerhof: “Not only is Stacey Campbell a dear friend, but I think that she is is one of the most unique prophets alive today. Her prophetic gift extends way beyond just prophetic words for people. She prophesied about the move of God in Toronto years before it happened. She also prophesied about the move of God in Brownsville, that Pope Francis would be the next pope while he was still Archbishop of Buenos Aires. She’s always been ahead of the curve in knowing what God is going to do next and is a true prophetic mother to many.
We warmly invite you to come and join us in this power conference”

Click here to register

Dates and times 
Fri. Mar. 15th, 7.30 – 10.00 pm; Sat. Mar. 16th, 10.00 am – 5.00 pm
Location 
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht, Netherlands.
Price 
Entire conference 40 Euros; Friday only: 15 Euros; Saturday only: 27.50 Euros