Wij kennen het allemaal: het zo lang wachten op het uitkomen van een profetisch woord dat we onszelf afvragen of wij, of de profeet, het echt goed hebben gehoord. Velen hebben zo lang gewacht dat zij de conclusie hebben getrokken dat de profetische bediening leuk is maar weinig praktisch nut heeft. Anderen zijn sceptisch geworden of geloven er helemaal niet meer in, vooral na een negatieve ervaring.

Waarom lijkt het soms alsof er zo weinig profetische woorden uitkomen terwijl de Bijbel duidelijk laat zien dat de hedendaagse profetische bediening van God is: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie (1 Korintiërs 14: 1)? Hoe moeten wij omgaan met deze woorden en hoe moeten wij ze toetsen? Als wij deze dingen leren zullen wij meer woorden uit zien komen. ‘Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.’ (1 Timoteüs 4: 14, 15). Openbaring vereist onze medewerking!

Neem het op en
Schrijf het op.

Omdat wij slechts een klein deel herinneren van wat er over ons geprofeteerd wordt wanneer wij een woord ontvangen is het belangrijk om onze profetieën op te nemen, b.v. via een mobiele telefoon, en daarna op te schrijven. God gebiedt ons te lezen wat er geschreven is: ‘Dit was het antwoord van de HEER. Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is.’ (Habakuk 2: 2)

Nadat wij meerdere profetieën hebben ontvangen en hebben opgeschreven kunnen wij een begin maken met het zoeken naar overeenstemmingen. Wanneer God in de Bijbel iets wilde benadrukken herhaalde Hij het. Hetzelfde principe geldt tevens voor een profetisch woord. Ook zal het opschrijven van het woord ons helpen open te staan voor het feit dat er vaak meerdere interpretaties van een woord mogelijk zijn. Het geeft dus ruimte voor vergelijking en bevestiging.

De profetische bediening wordt door feilbare mensen beoefend: ‘Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.’ (1 Korintiërs 13:9). Wij krijgen dus allemaal de opdracht om onze profetieën te toetsen en alleen wat goed door het toetsingsproces heen komt te aanvaarden: ‘Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.’ (1 Korintiërs 15: 19-21).

Toets de woorden

Stappen voor het toetsen en evalueren van een profetisch woord

1. Bepaal het soort profetisch woord waar je mee te maken hebt.
Heb je met een ‘inspiratieprofetie’ te maken of met een ‘openbaringsprofetie’? Inspiratieprofetieën zijn bemoedigend, stichtend of troostend ( 1 Korintiërs 14:3). Deze hoeven in het algemeen niet zo stevig te worden getoetst omdat zij geen koerswijzigingen of gerelateerde acties van ons vereisen. Dit is niet hetzelfde als met openbaringsprofetieën. Deze zijn richtinggevend of correctief. Ook kunnen zij nieuwe gebieden openbaren waar de Here ons voor roept. Openbaringsprofetieën moeten worden getoetst voordat wij hier enige actie in ondernemen.

2. Bepaal of het profetische woord leven voortbrengt.
Het einddoel van profetie hoort altijd positief te zijn.
‘Merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.’ (Jeremia 1: 10)
Hoewel God het soms toestaat dat er negatieve dingen worden geprofeteerd moet het einddoel altijd zijn dat er gebouwd en geplant wordt.

3. Onderscheid wat voor geest achter de profetie zit.
‘Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.’
(1 Johannes 4: 1-3)

Wij hebben de gave van het onderscheiden van geesten nodig om te kunnen bepalen uit welke geest een profetisch woord komt – de heilige Geest, de menselijke geest, of een boze geest. De vrouw met de python geest (Handelingen 16: 16-18) was 100% accuraat in haar profeteren, maar er schuilde toch een boze geest achter haar woorden.

Eén manier om te onderscheiden wat voor geest achter een profetie zit is aan onszelf de vraag te stellen: ‘Resoneert dit woord in mijn geest?’ Zo niet, dan bestaat er een grote kans dat het woord niet uit de heilige Geest komt. Het is wijs om dit te doen voordat je de inhoud van het woord toetst op accuratesse.

4. Bepaal of het woord manipulatief of controlerend is?
De ware profetische bediening zet mensen vrij om de wil van God voor hun eigen leven te ontdekken. Profetie mag dus nooit worden gebruikt om iemands keuze uit vrije wil te onderdrukken of te manipuleren, bijvoorbeeld een profeet die tot een zakenman profeteert dat God hem zal zegenen als hij een deel van de aandelen van zijn zaak aan de profeet geeft.

In het toetsingsproces is het wijs om geestelijke adviseurs te raadplegen. Omdat de dingen van de Geest alleen geestelijk te onderscheiden zijn is onze vraag aan deze mensen niet, ‘wat vindt je hiervan?’ maar liever, ‘wat zegt de Here tegen jou over dit woord?’ Profetische woorden moeten door de Geest woorden onderscheiden.
Geestelijke raadgevers kunnen ook belangrijk zijn in het helpen bepalen van de ‘timing’ waarmee een woord in vervulling zou gaan. Een goede regel is ‘doe niets anders dan wat je nu aan het doen bent behalve als de Here je specifieke instructies geeft.’ Wacht op Gods timing.

De rol van geestelijke adviseurs

Voer strijd met jouw profetieën

Nadat een profetische woord goed door het toetsingsproces heen is gekomen is het tijd om strijd te voeren met het woord. ‘Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je, toegerust met geloof en een zuiver geweten, moet voeren.’ (1 Timoteüs 1: 18, 19). Praktisch betekent dit dat wij voor het woord bidden en dat wij het woord proclameren en tot aanzijn roepen.

Ware profetische woorden hebben grote kracht voor degenen die ze met geloof gepaard laten gaan. Lance Wallnau vertelt regelmatig het waargebeurde verhaal van een politicus in één van de zuidelijke staten van de V.S. Hij had een profetisch woord ontvangen dat hij een zoon zou krijgen en dat hij grote dingen voor God zou doen in de Amerikaanse politiek. Op een dag, toen de politicus een verkiezingscampagne aan het voeren was, kwam hij om bij een auto ongeluk. Tegen de tijd dat zijn vrouw in het ziekenhuis aankwam had de arts de overlijdensakte al getekend.

Voordat zijn vrouw naar het ziekenhuis ging had zij het profetische woord over hun toekomstige zoon gepakt en in haar tas gedaan. In de kamer van de eerste hulp afdeling waar het lichaam van haar man lag begon zij dit woord hard tot hem te proclameren De artsen dachten dat zij gek was geworden van verdriet. Net toen zij op punt stonden om haar met man en macht van de kamer te verwijderen gebood zij de geest van haar man terug te keren naar zijn lichaam. Hij niesde. De arts zei, ‘Kijk nou wat je gedaan hebt! De hersens van je man hebben meer dan een uur lang geen zuurstof meer gehad. Hij zal zeker ernstige hersenbeschadiging hebben opgelopen en de rest van zijn leven in vegetatieve toestand doorbrengen.’ Op dat moment zat haar man rechtop, opende zijn ogen en zei, ‘Waar is mijn zoon?’ Deze politicus is nog springlevend en de profetie is in vervulling gegaan.

God is bezig de autoriteit van de profetische bediening te doen toenemen. Als wij deze stappen volgen zullen wij niet alleen meer van onze profetische woorden zien uitkomen, maar wij zullen steeds meer wandelen in de waarheid van 2 Kronieken 20: 20b, ‘Vertrouw op de HEER, uw God, en uw zult standhouden. Vertrouw op Zijn profeten en uw welslagen is verzekerd.’

Arleen Westerhof