Profetie

Profetie is het spreken of het handelen namens God. De bijbel laat duidelijk zien dat profetie het werk van de Heilige Geest is in mensen en dat iedere Geestvervulde christen in principe kan profeteren. Omdat ons profeteren onvolkomen is moeten profetische woorden en beelden worden getoetst. Hoewel Nieuwtestamentische profetie niet dezelfde autoriteit heeft als de bijbel kan deze belangrijke openbaring bevatten van de Heilige Geest voor Zijn gemeente in deze tijd.

Een profetische raad, of ‘round table’, is een groep mensen die bij elkaar komt om te delen wat God aan het zeggen is tot hen over steden, over provincies, en over het land. Het doel van de Nederlandse profetische raad is het profetische geluid in Nederland vrij te zetten door een platform te bieden waar profeten vanuit verschillende denominaties en stromingen kunnen worden bemoedigd, uitgedaagd en scherp gehouden. Ook wil de profetische raad een nieuwe generatie van profeten helpen opstaan.

Waarom is het zo belangrijk is dat de profeten in een land opstaan? Efeze 4:11-13a wordt de vijfvoudige bediening genoemd: En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen.

Deze tekst laat zien dat het lichaam van Christus niet volwassen zal worden en een eenheid zal vormen totdat mannen en vrouwen in de vijfvoudige bedieningen gaan functioneren op een wijze die God heeft bedoeld. Om deze mensen vrij te zetten moeten ze eerst worden erkend – ook profeten.

Profetische raad

Ontstaan

In 2005 begon God Arleen Westerhof, de initiatief neemster van de Nederlandse Profetische Raad, ‘s nachts wakker te maken en tot haar te spreken. Hij zei dat Hij verandering in de gehele Nederlandse maatschappij wil brengen (kerk, familie, onderwijs, business, politiek, media en kunst) maar dat Hij het nodig heeft dat apostelen en profeten in hun autoriteit gaan staan en de veranderingen tot aanzijn roepen. Iedere keer dat Hij sprak gebruikte Hij een uitdrukking die zij toen niet kende, ‘een profetische raad.’ Na meer dan twee jaar hiervoor te hebben gebeden begonnen er deuren open te gaan. Arleen kwam in contact met Stacey Campbell en Dr. Sharon Stone die beide profetische raden leiden. Zij waren bereid om een geestelijke input te geven en begeleiding te bieden voor een landelijke profetische raad voor Nederland. Ook waren er een aantal apostolische mensen in Nederland bereid hetzelfde te doen. Op 22 oktober 2007 ging de Nederlandse Profetische Raad van start.

De Nederlandse Profetische Raad bestaat uit een aantal mensen die in een profetische bediening staan en die door relatie met elkaar verbonden zijn. Er zijn 8 relationele waarden die een leidraad vormen voor het gedrag van profeten in Nederland.

 1. Onvoorwaardelijke liefde. Toegewijd aan het Woord en het in praktijk brengen van de liefde van Jezus Christus, de Apostel van ons geloof, naar elkaar en naar de mensen die profetisch worden bediend.
 2. Openheid en eerlijkheid. Keuze om kwetsbaar op te stellen aan degenen waarmee wij in relatie staan en verantwoording aan elkaar af te leggen.
 3. Het beste van elkaar te geloven en misverstanden uit te praten.
 4. ‘Ja’ is ja en ‘Nee’ is nee.
 5. Genade en waarheid.
 6. Karakter en zalving. Een vruchtbare bediening kan het beste tot stand komen in reine vaten.
 7. Vrijgevigheid in alles dat is toevertrouwd.
 8. Rentmeesterschap. Rentmeesters van de gaven, roepingen, relaties, etc. die God toevertrouwt.

Relationele waarden

Werkwijze

De Nederlandse Profetische Raad support en stimuleert een aantal zaken.

 1. Trainingen – samen met stichting Living in Your Destiny worden profetenscholen gegeven– Profetenschool Deel 1, 2 en 3. Samen vormen deze scholen een zeer grondige training in het gezond en volwassen functioneren van de profetische bediening.
 2. Coaching voor profetische teams in Nederland.
 3. Conferenties met internationaal erkende profeten. Dit gebeurt in samenwerking met stichting Coalitie voor Apostolische Reformatie.
 4. Seminars en masterclasses.
 5. Trainingen en bijeenkomsten rondom thema’s die te maken hebben met de rol van profetie in het brengen en het vestigen van het Koninkrijk van God in Nederland.