2014, Het jaar van geopende deuren

Winden van verandering zijn aan het waaien over de aarde. Dit is zichtbaar in zowel de natuur als in de geestelijke dimensie. Gewelddadige winden zijn bezig om het oude tijdperk weg te blazen en het nieuwe tijdperk te doen aanbreken: En Hij die op de troon zit, zei: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ (Op. 21:5). Nieuwe leiders zijn aan het opstaan en meerdere zullen in 2014 worden verkozen en/of aangesteld. Politieke en religieuze structuren zijn aan het veranderen. Terwijl dit gebeurt gaan er deuren open in de hemelse gewesten.

‘2014 is het jaar van geopende deuren,’ zegt de Here. Deuren zijn aan het opengaan die ons in een nieuw tijdperk zullen brengen. De deuren die er nu opengaan zullen dit jaar zichtbaar effect hebben op de aarde – geestelijke vernieuwing of de verdere verharding van ons hart als individuen en als land, en transformatie of de acceptatie van de status quo. Deze geopende deuren zijn deuren van ongekende kansen en invloed, maar ze zullen een ieder van ons voor keuzes stellen. In 2014 zullen onze keuzes het lot van landen bepalen.

Geopende deuren

Groot en krachtige deuren voor het prediken van het evangelie zullen in 2014 opengaan.

1 Kor. 16: 8-9 – Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven, want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend, en er zijn veel tegenstanders.

2 Kor. 2: 12 – Toen ik nu in Troas kwam om het Evangelie van Christus te prediken, en daar een deur voor mij geopend was in de Here…

2014 zal het seizoen van de evangelist zijn. Dit zal de weg voorbereiden voor een vollere manifestatie van het evangelie van het koninkrijk van God op de aarde. Het is tijd voor de oogst. Niet alleen zullen wij velen tot Christus zien komen, maar natiën zullen worden gediscipeld omdat Gods principes voor het discipelen van de verschillende invloedsferen worden toegepast. Nu al is God bezig om gelovigen, die de vooruitgang van Zijn koninkrijk voor ogen hebben, toe te rusten en te positioneren. Nieuwe trainingsscholen zullen hiervoor worden opgestart.

In 2014 zullen deuren opengaan tot posities van invloed in de media, de economie, de overheid en het juridische systeem.

Eén van onze raadsleden zag in een visioen hoe mensen onder de invloed van de antichrist geest bezig waren om bevelen te geven die bepalend waren voor het functioneren van de maatschappelijke invloedsferen, b.v. werkgelegenheid, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, etc. Wetten die mensen onder een juk van slavernij plaatsen worden nu voorbereid.

De bijbel zegt dat recht en gerechtigheid de fundamenten van Gods troon zijn. (Ps. 89: 15). In de Engelse Bijbel zijn er 60 verzen over dingen die voor de deur van de tabernakel gebeurden. Niet alleen religieuze zaken, maar ook civiele wetgeving, rechtelijke uitspraken, gezinszaken (van het opdragen van kinderen tot erfenissen), etc. werden daar uitgevoerd. Ons mandaat is het koninkrijk van God op de aarde te manifesteren. Dit betekent niet dat wanneer wij klaar zijn dat dingen volmaakt zullen zijn, maar dat de principes van God steeds zichtbaarder zullen worden in de verschillende invloedsferen als Christenen met een bijbels wereldbeeld door de geopende deuren stappen en de posities die God voor ze heeft voorbereid innemen.

Grote deuren zullen open gaan voor zakenlieden die God hebben toegestaan om af te rekenen met de wortels van de Mammon in hun hart.

Isa. 45: 1-3 – Zo zegt de Here tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden: ‘Zelf zal Ik voor u uitgaan, het oneffene zal Ik rechtmaken, bronzen deuren zal Ik openbreken, en ijzeren grendels stukbreken. En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zelf weten dat Ik de Here ben, Di u bij uw naam roept, de God van Israël.

In 2014 zal God het idee verpulveren dat Christenen arm moeten zijn om God welgevallig te zijn. Kores heeft exorbitante rijkdom van God ontvangen zodat hij Gods doeleinden kon financieren – het herbouwen van de muur rondom Jeruzalem. In 2014 zal God onvoorstelbare rijkdom vrijzetten voor een aantal zodat zij grootschalige projecten kunnen financieren. Begrippen als ‘zaken die transformatie brengen’ zullen gemeengoed beginnen te worden. Een nieuw tijdperk van Christelijke filantropen is aangebroken.

Wij zullen de dag van onze bezoeking moeten herkennen.

Gen. 18: 1-4 – Daarna verscheen de Here aan hem (Abraham) bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit in de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei: ‘Mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen; daarna kunt u verder gaan, Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen.’ En zij zeiden: ‘Doe zoals u gesproken hebt.’

Abraham wist niet dat het de Here was die op dat moment voorbij liep, maar iets in hem deed hem herkennen dat deze dag, die op het eerste gezicht zo gewoon leek, helemaal niet gewoon was. Daarom liep hij de mannen snel tegemoet. Het resultaat; hij ontving de belofte dat zijn zoon binnen één jaar zou worden geboren. Hier had hij al vele jaren op gewacht. Ook deelde God Zijn plannen met hem omtrent Sodom en Gomorra. In 2014 zullen wij alert moeten zijn voor zulke momenten.

In 2014 zullen wij in de deuropening staan waar de redding en de verwoesting van steden worden bepaald.

Lot had geen idee toen hij naar buiten ging de massa te woord te staan dat hij in de deuropening waar de redding of de verwoesting van Sodom en Gomorra werd bepaald.