2016, Het jaar van Gods verbond en van de glorie van God op de aarde

Inleiding

Woord voor 2016 van Arleen Westerhof
Het seizoen waar wij ons in nu bevinden begon in 2012. In ons Nederlandse Profetische Raad woord voor 2012 was ‘Verplaatst je!’ één van de sleutelwoorden . De Gemeente is een nieuw tijdperk van opwekking en reformatie binnen gegaan en een nieuwe ‘ras’ van priester-koningen werd hiervoor opgericht door God. Toen hebben wij geschreven:

‘Apostelen en profeten zullen opstaan die de wijsheid, strategieën en genade hebben om mensen te mentoren en te discipelen. Deze mensen zullen op hun beurt in staat zijn om grote bedrijven te leiden als directeuren, als ondernemers, als leiders in de maatschappij en in de landen. Apostelen en profeten zullen niet alleen gemeentes stichten en bouwen. Zij zullen ook de bovennatuurlijke blauwdrukken hebben voor het managen en het herbouwen van verwoeste steden en natiën. Profeten zullen regeringen dienen en helpen met het vorm geven aan vernieuwing in het onderwijs, de economie, etc. ‘

De gebedsbeweging zou beginnen een grote rol hierin te spelen. Dit was ook het jaar waarin God een aantal van ons begon uit te dagen om te bidden voor praktische wijsheid om de problemen van deze wereld op te lossen, vooral de economische crisis. Dit heeft geleid tot o.a. de ‘European Economic Summit’ die afgelopen september (2014) in Amsterdam plaatsvond.

In 2013 heeft één van onze raadsleden geschreven in haar profetisch woord dat het een jaar zou zijn waarin rijke landen die tot voorheen geen voedsel tekorten kenden, die nu wel zouden kennen. Tijdens die zomer werd 25% van de Russische graanoogst verwoest door droogte. In die tijd zorgde Rusland voor meer dan 50% van alle graan in de wereld. Voor het eerste in de moderne geschiedenis begonnen een aantal rijke landen voedsel tekorten te hebben.

2014 was het jaar van de evangelist en van de geopende deuren. We hebben toen geprofeteerd dat grote deuren open zouden gaan tot het prediken van het evangelie en dat de tijd van de grote oogst begonnen was. Ook profeteerden wij dat grote deuren van kansen voor zakenlieden open zouden gaan. De ‘Marketplace’ beweging werd geworteld in Europa.

Als laatste, het woord voor 2015 was ‘Tien keer beter’. 2015 was het jaar waarin wij de ongeëvenaarde vooruitgang van het Koninkrijk van God in de natiën zullen werkelijkheid zien worden. Onze besef van de betekenis van de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk is aan het volwassen worden en een nieuw zendingsmandaat wordt vrijgegeven aan de Gemeente van Jezus Christus: ‘Het evangelie voor elk land, taal, stam en invloedsfeer op de aarde.’

De Geest van God is bovennatuurlijke wijsheid en creativiteit aan het vrijzetten in een maat die wij sinds het tijdperk van Josef, Daniël en Salomo niet hebben gezien. Er is een gevoel van urgentie dit jaar als de ogen van de Here heen en weer gaan over de aarde, zoekende naar diegenen die durven te geloven dat zij natiën en systemen kunnen transformeren in Zijn naam en die bereid zijn om de wijsheid te ontvangen die Hij voor onze tijd wil uitstorten.
Meerdere van de dingen die wij geprofeteerd hebben vanaf 2012 zijn nog steeds bezig om plaats te vinden. Het Nederlandse Profetische Raad woord voor 2016 is niet bedoeld om te zeggen dat de vorige woorden niet meer geldig zijn. In plaats daarvan is het bedoeld als een aanvulling daarop.

In Christus,
Arleen Westerhof
Initiatiefneemster, Nederlandse Profetische Raad

———————————————————————————————

Het offer van Noach
2016 is het jaar waarin de gemeente zich gaat realiseren dat Gods hart echt uitgaat naar de mensheid en naar Zijn schepping. Zo lang als de aarde duurt zullen Zijn woorden van kracht zijn .
Gen. 8:20-22, ‘En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mensen; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd koud en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.’
De bijbel beschrijft Noach: Gen. 5: 28- 29, ‘Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach [rust, troost bieden, verfrissing brengen] en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is.’
Gen. 6: 8- 9 ‘Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.’
In 2016 zal God een groep kampioenen doen opstaan. Zij zullen bekend zijn als ‘degenen die met God wandelen’. Deze mensen zullen Gods genade vrijzetten over hele steden, regio’s en landen. Heel de hemel heeft gewacht op het tijdperk dat nu is aangebroken.
Het is zeer interessant te merken dat Noach op precies dezelfde wijze beschreven wordt als Henoch: ‘Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.’ Gen. 5:24. Beide mannen wandelden met God op een zeer bijzondere wijze. God heeft ervoor gekozen om één van ze weg te nemen, maar de andere op de aarde te laten blijven omdat hij een opdracht had die nog moest worden uitgevoerd. Het feit dat er mensen en dieren op deze aarde nog rondlopen hebben wij te danken aan Noach.

Tijd om uit de boot te stappen
Matt. 14:22-31 ‘En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hem toe, lopende over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zie: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?’
De Heilige Geest zegt: ‘De tijd van het wachten is voorbij! Nu is de tijd om uit de boot te stappen en op water te wandelen.’ Ik hoorde deze boodschap een aantal weken geleden tijdens een tijd van gebed. De Here herhaalde Zijn woorden: ‘ Het is tijd om uit de boot te stappen en op water te wandelen! Het water verlangt ernaar dat er weer iemand op wandelt.’
Eerst had ik de neiging om te denken dat God dit figuurlijk bedoelde. Maar hoe meer ik op Hem die avond wachtte, hoe meer ik overtuigd werd dat Hij dit letterlijk bedoelt. In 2016 zal geloof worden gespeld als ‘u-i-t-s-t-a-p-p-e-n’. De tijd van het wachten op awakening is voorbij! De tijd is nu!
Belangrijk in dit verhaal is dat het wandelen op water van Petrus niet Jezus idee was maar dat van Petrus: ‘Heere als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.’ God houdt van dit soort uitdagend (bijna baldadig) geloof.

Tijd voor wonderen en tegenstrijdige omstandigheden
De discipelen stapten in de boot direct na de eerste wonderbare spijziging. Een enorm wonder had net plaats gevonden, maar Jezus dwong Zijn discipelen direct daarna in de boot te stappen. Later dezelfde avond kwamen zij terecht in een storm. In 2016 zullen sommige stormen onze kant op komen om ons uit te dagen het nieuwe niveau van autoriteit dat wij in Christus hebben werkelijk te gaan gebruiken.

Glorie!
Net zoals Noach en zijn gezin na de zondevloed de opdracht van God hebben gekregen om de aarde opnieuw te bevolken en vorm te geven, zo hebben wij nu de autoriteit gekregen de opdracht in 2016 om dit samen met God te doen. Het is nu de tijd om te dromen. Hoe zou het zijn als alles op de aarde de regentschap van Christus zou weerspiegelen?
Christus kwam niet om de wereld te veroordelen, maar dat de wereld door Hem heen gered zou worden. Ons leven telt. Onderschat niet in 2016 het belang van de ene persoon die bereid is om God te gehoorzamen tot in de dood.
Matt. 5:13-16 ‘U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van der wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’