Als de vijand komt als een rivier, zal de Geest van de Here de banier tegen hem oprichten!

Woord van de Heer voor 2021 door Arleen Westerhof
“...Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten.” (Jes. 59: 19b, HSV)

Voorwoord

Begin 2020 profeteerde ik dat we een heel nieuw tijdperk waren ingegaan. Dit zou zo anders zijn dan alles wat we ooit eerder hadden gekend, dat we aandachtig naar de Heilige Geest moesten luisteren om er doorheen te navigeren. Niemand van ons had destijds kunnen bedenken wat voor impact het COVID-19-virus zou hebben op onze samenlevingen en op ons leven. Het heeft ons tot in de kern geschud en ons naar een nieuwe realiteit gelanceerd. Onze regeringen, economieën en samenlevingen werden geschud. God gebruikt het schudden echter om ons uit oude vormen te breken en ons te transformeren.

2020 markeerde het begin van een decennium dat bekend zal staan als “The Era of the Nations.” Het is tijd voor de grote oogst van zielen. Het is tijd voor opwekking en het is tijd voor hervorming. Destijds sprak ik in mijn woord ook over de cultuuroorlogen die we in gebed zullen moeten voeren om onze samenlevingen terug op te eisen. Vorig jaar hebben we die cultuuroorlogen zien ontstaan, vooral op het gebied van de politiek en van de media. Deze oorlogen zijn nog niet voorbij, maar door hen openbaart God de geestelijke machten van het kwaad waarmee we te maken zullen hebben om in dit decennium te overwinnen.

Woord van de Heer 2021

2021 wordt een jaar van strijd en van het staan in het vuur, maar Gods verklaring erover is: “… wanneer de vijand komt als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten en hem terugdrijven!” (Jes. 59: 19b). De Heer zegt, “Mijn arm is niet te zwak om u te redden en Mijn oor is niet doof voor uw geroep” (Jes. 59: 1). Onze strijd is niet tegen elkaar, maar tegen “overheden, machten, de heersers van de duisternis van deze tijd en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Ef. 6:12, NBG). God wekt Zichzelf op en in 2021 zal Hij Zichzelf manifesteren als een “machtige Strijder” terwijl Hij zich beweegt om de duisternis terug te drijven die onze naties heeft ingehaald (Ex.15: 3, NBG). Het is het jaar van de gunst van de Heer en Hij herstelt Zijn gerechtigheid op aarde … en Hij gaat degenen gebruiken die weten hoe ze de autoriteit die Hij ons geeft, moeten gebruiken om het te doen. Het wordt tijd dat we zeggen: ‘Heer, ik ben beschikbaar. Gebruik mij voor Uw glorie.’ Dit is een gebed dat Hij dit jaar zal beantwoorden.

Staande in het vuur

Toen COVID-19 toesloeg, leek het alsof alles tot stilstand kwam toen onze naties op slot gingen. Velen van ons hebben ervaren dat we in een bovenzaal waren. We hebben gevast, gebeden en gewacht op de Heer zodat Hij ons kon laten zien wat we moesten doen. In september 2020 kreeg ik een terugkerend visioen van de Heer staande in het vuur (Hebr. 12:29). Hij nodigde ons uit om Hem te ontmoeten in het vuur. Velen van ons gaven gehoor aan de oproep, en toen we kwamen, brandde Hij onze vleselijke houdingen en daden weg – de dingen in ons leven die niet in overeenstemming waren met Zijn liefde en met Zijn heiligheid. De verbranding is pijnlijk geweest en sommigen van ons hebben grote verliezen geleden. Door dit alles zijn we echter meer verliefd op Hem geworden. Onze prioriteiten zijn veranderd en steeds meer wordt Hij ons deel en ons verlangen.

Een nieuw niveau van glorie

In 2021 zal God een nieuw niveau van heerlijkheid uit de hemel vrijzetten. In veel opzichten heeft het staan in het vuur dat we hebben meegemaakt ons hierop voorbereid.

Ananias en Saffira leefden in een tijd waarin een nieuw niveau van heerlijkheid op aarde werd losgelaten. Ze stonden niet toe dat God de dingen in hun levens afhandelde die Hem niet behaagden, en ze betaalden de prijs hiervoor (Handelingen 5: 1-10). Mozes, aan de andere kant, had een ontmoeting met God die hem tot in de kern van zijn wezen raakte toen God Zichzelf aan hem openbaarde: “Toen de HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonden vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houden en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht….Toen zei Hij:’ Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk zal IK wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen’” (Ex. 34:6-7, 10 HSV).

Het was een nieuw niveau van heerlijkheid waaraan noch Mozes, noch het volk gewend waren. Toen de mensen Mozes zagen nadat hij God had ontmoet, waren ze bang omdat zijn gezicht straalde: “En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes’ hand, toe hij van de berg afdaalde – Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen…Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken legde hij een doek over zijn gezicht” (Ex.34: 29-30, 33 HSV ).

God wil dat we in dit nieuwe niveau van heerlijkheid kunnen staan. Dit betekent dat we Hem moeten toestaan dieper te gaan om ons naar nieuwe niveaus van heiliging te brengen. Als Hij klaar is, zal satan geen voet aan de grond kunnen krijgen in onze levens. De Heer zal onze enige focus zijn en we zullen ons leven niet liefhebben, zelfs niet tot in de dood.

Heilige vrijmoedigheid

Als we de Heer als onze enige focus hebben, zullen we in staat zijn om met heilige vrijmoedigheid te staan. Daniëls vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, weigerden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had gemaakt te aanbidden. Hun proclamatie was: “Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden” (Dan. 3: 17-18, HSV).

Hun gehoorzaamheid aan Jehovah en hun bereidheid om de gevolgen hiervan te dragen, werd de norm waarmee de Heer Zichzelf groot maakte: “Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, die Zijn engel heeft gevonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aan bidden dan hun God ” (Dan. 3:28, HSV). Op dezelfde manier zal onze gehoorzaamheid in het licht van de strijd en tegenstand dit jaar ertoe leiden dat God wordt vergroot op manieren die we ons niet eens kunnen voorstellen: ‘Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en dan aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden…Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en ABed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun God’’ (Dan. 3:25, 28, HSV).

Denk aan het gebed van Jezus

Terwijl dit alles gebeurt, zal de eenheid tussen delen van het lichaam van Christus toenemen naarmate we verteerd worden door een passie voor Zijn naam. Dit zal de Ecclesia praktisch niet te stoppen maken, aangezien de Heer Zijn zegen vrijgeeft: “Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aaron, die neerdraait op de zoom van zijn preisterkleed. Het is als de uw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid” (Psalm 133 HSV).

Een van de belangrijkste strategieën van de vijand dit jaar zal echter zijn om verdeeldheid te zaaien door ervoor te zorgen dat we onze ogen van Jezus afhouden en ons beledigd voelen door oude wonden te reactiveren. We zullen tegenstand krijgen en vooral dit jaar zullen we alert moeten zijn en Jezus’ gebed in Johannes 17 voortdurend in gedachten moeten houden: “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.” (Johannes 17: 20-22 HSV).

Jezus is ons voorbeeld. Bij een persoonlijke aanval deed Hij zijn mond niet open. Echter Hij sprak en handelde krachtig wanneer het huis en de reputatie van zijn Vader werden belasterd. Mijn gebed voor ons dit jaar is dat we hetzelfde zullen doen.