De Trump profetieën. Lessen voor de profetische beweging

Arleen Westerhof, Initiatiefnemer Nederlandse Profetische Raad

Joe Biden is de 46ste President van de Verenigde Staten geworden. Dit, in tegenstelling tot de vele profetieën van gerespecteerde profeten die beweerden van God aan hen had laten zien dat Donald Trump de verkiezingen zou winnen. Sommige hebben zelfs gezegd dat Trump met groot overmacht de verkiezingen zou winnen. Maar deze woorden zijn niet uitgekomen. Om te voorkomen dat profetie in diskrediet wordt gebracht en dat grote delen van de Kerk haar deuren sluit voor deze waardevolle en belangrijk gave is het belangrijk dat wij onze lessen hieruit leren.

Mijn drijfveer is altijd een gezond profetische cultuur te creëren geweest. Profetie kan een zegen zijn, maar het kan ook tot grote brokken leiden. In dit artikel bespreek ik een aantal mogelijke redenen waarom zoveel mensen op zo’n grote schaal het mis heeft kunnen hebben en wat wij als Gods profetisch volk hieruit moeten leren.

Geen valse profetie, maar wel inaccurate profetie vanuit de ziel

Eerst, ik geloof niet dat hier sprake is geweest van ‘valse’ profetie, maar wel van inaccurate profetie vanuit de ziel. Het woord ‘vals’ wordt afgeleid uit het Latijnse woord ‘fallere’ wat ‘liegen’ of ‘misleiden’ betekent. ‘Valse profetie’ is profetie die wordt gegeven met de bewuste intentie om mensen te misleiden. Dus valse profetie heeft met de motieven van het hart van de persoon die profeteert te maken en niet met het profetische woord zelf. De woorden over de overwinning van Donald Trump zijn m.i. inaccuraat geweest met geen intentie om mensen te misleiden.

In onze Living In Your Destiny Profetenscholen leren wij mensen dat alle profetische woorden moeten worden getoetst en, voor zo ver mogelijk, dat er ook naar het karakter worden gekeken van de persoon die het woord brengt. In andere woorden, onze karakters ondersteunen de woorden die wij brengen. Ik ken meerdere van de mensen persoonlijk die over een overwinning voor Trump hebben geprofeteerd. Zij zijn niet de soort mensen die anderen bewust om de tuin leiden. Ook moet ik zeggen dat ik meerdere vooraanstaande internationale profeten ken die niet over een overwinning van Trump hebben geprofeteerd. Toen ik ze vroeg waarom, hebben ze me vertelde dat God hun niet had verteld dat Trump zou winnen.

De vraag is dus duidelijk: wat is er hier gebeurd?
Hieronder geef ik een aantal mogelijke verklaringen:

 1. De profetische woorden over de overwinning van Trump hadden overmoedig kunnen zijn. Er is een falen geweest om te onderscheiden wat uit de eigen ziel kwam (verstand, wil, mening, overtuiging, en doctrine) en wat uit de heilige Geest kwam. Soms willen wij zo erg dat iets waar blijkt dat wij denken dat als wij het willen dan wil God het ook (Eze. 14:4).
 2.  Sommige mensen hebben niet hun gebied van autoriteit in profetie (h)erkend. Wanneer wij ons mandaat niet erkennen is de kans groot dat wij fouten maken. 1 Kor. 14:3 zegt dat de gave van profetie bedoeld is voor bemoediging (of vermaning), troost en voor de opbouw van mensen. Vele mensen kunnen accuraat profeteren over mensen als ze in deze gave functioneren, maar niet iedereen is geroepen om over landen te profeteren.
 3. Mensen laten zich opzwepen en gaan mee met de massa’s door de profetische woorden van anderen te kopiëren.
 4. Het uitkomen van profetische woorden is voorwaardelijk. Profeten profeteren de wil en het hart van God, maar er zijn meerdere voorbeelden in de bijbel waarin de wil van God niet uitkwam vanwege de ongehoorzaamheid en de zonde van het volk. Het was Gods wil en hart dat het heel volk dat uit Egypte met Moses trok het land Kanaän zou intrekken. Door hun ongehoorzaamheid en ongeloof is dit niet gebeurd.
 5. Angst. Een profeet die ik uit Amerika ken heeft laten weten dat zij bedreigingen van christenen heeft gehad toen zij een aantal maanden geleden profeteerde dat Donald Trump de verkiezingen niet zou winnen. Ook is er scheiding gekomen in gezinnen en in families doordat een deel van de mensen op de ene kandidaat stemde en de het andere deel op de andere kandidaat. 
 6. Weten dat ze niet gehoord zouden worden. Een aantal profeten hebben laten weten dat zoveel van hun profetische vrienden overtuigd waren van een overwinning van Trump dat ze wisten dat ze niet gehoord zouden worden als ze iets anders profeteerden.

Partijdigheid

Wanneer we voor een specifieke kandidaat kiezen in ons profeteren lopen wij het gevaar dat wij onze geloofwaardigheid als profeten kwijt zullen raken. Wij zullen niet in staat zijn om een woord van correctie te brengen aan de persoon wiens kant wij hebben gekozen. Ook zal er niet naar ons geluisterd worden als God ons oproept een profetisch woord te geven aan de andere kandidaat(en).

In 1 Koningen 22, vier honderd profeten profeteerden dat God de overwinning in oorlog aan koning Ahab en Josafat zou geven. Alleen Micha, de profeet, profeteerde dat koning Ahab omgebracht zou worden. De vier honderd profeten wilden Ahab tevredenstellen met hun profeteren, maar Micha wilde alleen Gods goedkeuring hebben. Ook als het zou leiden tot zijn eigen dood.

Als iemand die profeten opleidt en coacht, zal ik nooit de voorkeur voor een specifiek politiek kandidaat uitspreken in mijn profeteren in het openbaar. Meerdere mensen hebben mij gevraagd wat ik dacht en ik ben hier niet op ingegaan omdat ik klaar moet staan om te gaan naar wie dan ook Hij mij naar toe stuurt.

Wat wij hieruit moeten leren

 1. Toets je profetische woorden en indrukken. De bijbel leert dat de verantwoordelijkheid om een profetisch woord te toetsen ligt altijd bij de mensen die het woord aanhoren: ‘Toets alles en behoud het goed.’ 1 Thess. 5:21. Het feit dat zoveel mensen verbaasd zijn met deze uitslag laat zien dat wij als Gemeente dit nog veel meer moeten toepassen.
 2. Erken de rol van geestelijke adviseurs in je leven en van profetische vaders en moeders in de Gemeente. ‘Door veel raadgevers komen plannen tot stand.’ Zij zullen je helpen om wijze te zijn in je profetische uitingen en in de beslissingen die je neemt. Te vaak handelen wij in het profetische op grond van ons ‘gevoel.’ Dit is zeer subjectief en te feilbaar om een fundament te vormen voor het nemen van belangrijke beslissingen: ‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?’ (Jer. 17:9). 
 3. Wees nederigheid en leg verantwoording af voor de profetische woorden die je uitspreekt. Het is nodig om ‘sorry’ te zeggen wanneer wij fouten maken en daarvan proberen te leren. Let op! Dit is ook nodig voor iedere christen die in de gaven van de Geest functioneert, en niet alleen profeten.
 4. Laat de liefde van Christus prevaleren. Als je politieke voorkeur je doet afkeren van een broer/zus in de Here, dan ben je niet aan het functioneren in Gods liefde en al je openbaring betekent niets (1 Kor. 13:2).
 5. Houd Gods woord in acht en veracht de profetieën niet. Wij worden bevolen om niet te stoppen met profeteren, maar in plaats daarvan om ons te laten trainen hierin zodat wij de stem van God voor onszelf te horen en toe te passen.

Conclusie

De profetische beweging brak door in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dit betekent dat hij een jonge beweging is in vergelijking met die van leraars en herders. Deze kennen wij sinds de reformatie 500 jaar geleden. Wel is het belangrijk dat de profetische beweging volwassen wordt. Het kijken naar wat er fout ging in deze situatie en het leren daarvan zal hierin een belangrijke rol spelen.