Een woord over het Corona Virus

Dit schudden is niet om te vernietigen, maar om te transformeren
Een woord over het Corona Virus
Arleen Westerhof, Nederlands Profetische Raad

Over het coronavirus zegt de Heer ‘Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen’ (Joh 12:32, NBV). Deze tekst verwijst naar Jezus die aan het kruis omhoog geheven werd. Terwijl ik op de Heer wachtte bleef ik een beeld krijgen van een replica van een giftige slang, gemaakt van brons, die op een staak omhoog geheven werd: ‘Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben gezondigd, ‘zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad voor het volk, en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’ Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.’ (Num. 21:6-9).

De slang en Gods oordeel
In het boek Genesis lezen we dat de slang verantwoordelijk was voor de intrede van dood, vernietiging en ziekte in de wereld. De slang loog tegen Adam en Eva, en zij kozen ervoor om onafhankelijk van God te gaan handelen.  ‘Jullie zullen helemaal niet sterven’, zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ Gen 3:4-5. Dit is uit dezelfde geest als waar Jesaja het over heeft; ‘O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste.’ (Jes. 14:12-14)

De houding van Jezus was totaal anders; ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt’, ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’ In Numeri 21 nam God juist datgene wat dood en vernietiging had gebracht en veranderde dat door Zijn kracht in een bron van leven. Veel later werden de dood van Jezus aan het kruis en Zijn opstanding de ultieme levensbron voor ons allemaal!

Gods oordeel over de slang in Genesis 3 was duidelijk; ‘God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ (Gen. 3:14-15). Wat ik mij niet realiseerde toen ik dit beeld zag, was dat de regio Wuhan, waar het virus begon, de plaats is waar China ooit is opgedragen aan de slang. God is bezig om de werken van de slang aan het licht te brengen (dood, vernietiging en instabiliteit) in onze dagen.

Ik geloof dat God tot ons probeert te spreken door het corona virus. Wat ik Hem hoor zeggen zowel op grote schaal als op persoonlijk niveau is:

  1. Het is tijd om onze blik omhoog te richten en te kijken naar Jezus, onze bron van leven (Joh. 3:14-16). Laat je niet afleiden door angst.
  2. ‘Corona’ betekent kroon. Er is echter maar Eén die de kroon draagt, en dat is Jezus Christus: ‘Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld’ (Jes. 42:8).
  3. Globalisering is niet Zijn idee. God is de Schepper van volken (Gen. 11). Hij is Degene die heeft bepaald dat er talen, etniciteit en geografische grenzen zouden zijn. Het was nooit Zijn plan dat één land andere landen zo zou domineren als China dat nu doet. We moeten onze wereldwijde internationale handel herzien.
  4. Als volken en als individuen moeten we onze unieke identiteit en roeping in Christus gaan koesteren. We kunnen die niet zomaar overboord gooien of verkopen in de naam van financiële vooruitgang. Volgens Arthur Burke is Nederland bijvoorbeeld geroepen om een ‘gever land’ te zijn. Dat houdt in dat concepten als rentmeesterschap en zorg voor anderen erg belangrijk voor ons zijn. Wij zijn geroepen om zegeningen door te geven in onze families. Wij zijn geroepen om systemen te ontwikkelen die voortkomen uit een heilig leven en intimiteit met God. Amerika is een ‘profeet/leider’ land waarin concepten als vrijheid en het helpen van mensen om te wandelen in hun roeping belangrijk zijn. [Ref. http://blueridgevineyard.org/wp-content/uploads/sites/133/2018/01/Redemptive-Gifts-Class-Notes-for-website.pdf]. ‘Superstaten’, waarin landen hun nationale identiteit opgeven, zijn niet Gods idee. Ook het idee van een verenigd Europa is niet van Hem.

Schudden
God doet alles schudden op dit moment. Hij is Degene achter al deze opschudding. Dit is waar voor ons als individuen maar ook waar voor ons als volken: Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’ Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is’ (Heb. 12:26-27). Het Griekse woord in de bron tekst voor ‘verdwijnt’ in dit vers is ‘metathesis’, wat betekent: ‘verplaatst [worden] van één plaats naar een andere’. Het betekent echter ook ‘verandering’. Dat is belangrijk, want dit schudden is niet ter vernietiging (ondanks dat het pijnlijk is), maar ter transformatie.

In dit seizoen waarin God de ‘pauze knop’ heeft ingedrukt van onze economieën en onze levens, is het tijd dat we Hem toestaan om diep in ons te werken. We moeten Hem toestaan om alle angst, pijn en drukte uit ons leven weg te nemen. Als we dat doen, zal Hij ons veranderen en klaarmaken voor de geweldige en positieve werken van God die hierna zullen komen!