Nieuwe strategieën en het geluid van hoop en leven!

Vanochtend was ik een eind aan het lopen en bidden. Toen ontving ik dit:
“Ik zag een sappig stuk fruit. Steeds meer druk kwam erop. Alsof een onzichtbare hand het sap eruit wilde persen. Uiteindelijk barste het fruitstuk en kwam het sap er met grote kracht uitspuiten. 


‘The wealth of the wicked is stored up for the righteous.’ Wanneer de crisis over is zullen er veel mensen tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Het zijn de stemmen van hoop, leven en geloof die zullen oogsten, juist ook financieel. Er zal een periode van flattening komen. Grote uitschieters in de wereld zullen komen te vallen of verschuiven naar de Kerk. Dit gaat om business en rijkdom. Ik zag van die grote pieken (net als in een grafiek) vallen en anderen verschuiven doordat mensen toto geloof komen in deze periode. Dat maakt dat ze verschuiven naar de Kerk. Maar tegelijkertijd zullen ook in de Kerk-wereld dingen vallen. Kerken, bedieningen etc. Ik zie dingen tot z’n einde komen, maar ook een tijd van het opkomen van nieuwe dingen. Het is een tijd van druk, de vraag is: wie/wat kan de druk aan en overleven? 
Blijf sterk staan en het geluid laten klinken van hoop en leven! Ontwikkel nieuwe strategieën met God die niet geënt zijn op de tijd vóór deze crisis, maar alleen vanuit Gods blauwdruk. Deze wereld zal niet weer hetzelfde zijn.”

Jarno van Dijk en zijn vrouw Liesbeth zijn de stichters van Kingdom Culture Ministries en zijn fulltime werkzaam in binnen en buitenland. Jarno heeft een apostolische boodschap over het Koninkrijk van God en hoe de Kerk bovennatuurlijk haar plek moet innemen in deze wereld. www.kingdomculture.nl

New strategies and the sound of hope and life!

This morning while I was walking and praying I received the following:
I saw a juicy piece of fruit. The pressure on it kept increasing. It was as if an invisible hand wanted to squeeze the juice out of it. Eventually, the piece of fruit burst and the juice squirted out with great power. 


‘The wealth of the wicked is stored up for the righteous.’ When this crisis is over many people will have received new insights. Those who are the voices of hope, life, and faith will reap a harvest, especially a financial one. There is a period of flattening coming. Great outliers in the world will fall or shift to the Church. This relates to business and riches. I saw large peaks (like in a graph) falling and others shifting because people are coming to faith. This means that they move to the Church.  At the same time, however, things in the Church-world will fall. Churches, ministries, etc. I see things coming to an end, but it will also be a time of new things coming up. It’s a time of pressure and the question is who or what can survive the pressure?
Stand strong and release the sound of hope and life! Receive God’s blueprint for new strategies for this new time we have entered. The world will not be the same again. 

Jarno van Dijk and his wife Liesbeth are the founders of Kingdom Culture Ministries. They are traveling fulltime both nationally and internationally, and are based in the Netherlands. Jarno has an apostolic message about the Kingdom of God and how the Church should supernaturally take her place in the world. www.kingdomculture.nl