Profetische woord voor 2020 Arleen Westerhof

‘In 2020 is het tijdperk begonnen van volken en epische veldslagen in de Geest die de geschiedenis in zullen gaan’

Arleen Westerhof, Oprichter en directeur van de Nederlands Profetische Raad & Co-Facilitator van de Europese Profetische Raad (European Prophetic Council)

“Toen zei Hij die op de troon zat:” Zie, ik maak alle dingen nieuw “

(Op. 21: 5).

“En de natiën van hen die gered zijn, zullen in het licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun glorie en eer erin … En zij zullen de glorie en de eer van de natiën erin brengen”

(Op. 21:24 , 26).

In januari 2019 profeteerde ik dat er deuren openstaan ​​in de Geest die nog nooit eerder open zijn geweest in ons leven. In het afgelopen jaar hebben velen wonderbaarlijke deuren zien open gaan – voor landen, voor opwekking, voor promotie in de Geest én in het natuurlijke, en voor de vervulling van profetische woorden waar ze al jaren op hadden gewacht!

Dit jaar zegt de Heer: ‘Je bent door de poorten gegaan. Je bevindt je in een geheel nieuwe ruimte. Nu is het tijd om verder te gaan en het land in te nemen!’

2020 markeert het begin van een decennium dat de geschiedenis ingaat als de Eeuw van de Landen. Epische veldslagen in de Geest zullen leiden tot ongekende vooruitgang van het Koninkrijk, de Grote Oogst die binnenkomt, landen die worden gedoopt en cultuuroorlogen die worden gewonnen. Een nieuw niveau van autoriteit wordt verbonden aan de verkondiging van profetische woorden.

ONGEKENDE VOORUITGANG VAN HET KONINKRIJK

In 2010 zag ik tijdens een tijd van 40 dagen vasten en gebed met onze gemeente een visioen van de Heer. In dit visioen zag ik veel christenen aan de grens van de woestijn en het Beloofde Land staan. Ze waren feest aan het vieren, want ze hadden de woestijn overleefd en waren uitgelaten! Terwijl ze God prezen en Hem aanbaden, gebeurden er vele wonderen en tekenen. Ze stonden het Beloofde land vanaf de grens te bewonderen en hadden het erover hoe geweldig het leven zou worden nu ze hier waren aangekomen.

Ik was erg verrast toen de Heer mij in datzelfde visioen de situatie liet zien, maar dan enkele jaren later. Gedenkstenen waren opgericht om het grote werk van God te gedenken, dat Hij hen door de woestijn had geleid. Er waren ook veel kerken gestart en sommige van deze groeiden geweldig. De mensen waren echter nog steeds bij de grens met het Beloofde Land.

Toen Hij me de situatie liet zien, huilde ik. Een hele generatie had op de grens geleefd en was daar ook gestorven, zonder ooit het Beloofde Land in te gaan. Destijds schreef ik: “Dit zal gebeuren omdat velen van ons zich niet hebben gerealiseerd dat een doorbraak (opwekking) nog niet de overwinning zelf is. Ook na een doorbraak zijn er nog veldslagen om te uit vechten. Doorbraak is het komen in een positie van waaruit we verder kunnen optrekken naar de totale overwinning (hervorming en transformatie). ” [1]

Gelukkig heeft God het laatste decennium gebruikt om onze kijk op Zijn Koninkrijk te veranderen. Zaken zijn nu gereed voor een nieuwe beweging van de Geest zoals de wereld die nog nooit heeft gezien. Het Beloofde Land ligt vóór ons en de stem van de Heer roept: ‘Je strijd is niet tegen vlees en bloed. Het is tegen machten, heersers en geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Ef. 6:12). Er is veel terrein verloren gegaan en er zijn cultuuroorlogen die nog moeten worden uitgevochten. Ik beloof dat Ik bij je zal zijn als je erop uit trekt wanneer je het geluid van Mijn stem hoort. Dit is een tijd van visitaties uit de Hemel waarin Ik gewone mannen en vrouwen zal laten beseffen wie ze in Mij zijn – krachtige mannen en vrouwen met moed! Sta dus op in uw kracht en (her) neem uw landen in!’ (Richteren 6:14).[2]

Ik zie een boodschapper-engel kriskras over de aarde gaan en uitroepen: ‘Dit is niet de tijd om achter over te leunen. Het is een dappere nieuwe wereld en het is tijd dat de helden opstaan ​​en het land innemen'(Matt. 11:12).

“Maar de mensen die hun God kennen, zullen sterk zijn en grote daden uitvoeren” (Dan. 11: 32b).

DE GROTE OOGST

‘En Hij zei tegen hen: ‘Ga de hele wereld in en verkondig het evangelie aan elk schepsel. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij demonen uitwerpen; zij zullen met nieuwe tongen spreken; zij zullen slangen oppakken; en als ze iets dodelijks drinken, zal het hen in het geheel niet deren; zij zullen op de zieken de handen leggen en zij zullen herstellen.’ (Mark. 16: 15-18).

​​In de Geest staan grote deuren open voor de prediking van het evangelie (1 Kor. 16: 8-9; 2 Kor. 2:12). Deze deuren blijven ook in het volgende decennium geopend. Een golf van de kennis van God zal over de hele aarde gaan. Regeringen en parlementen die vroeger goddeloze agenda’s hadden, zullen hun bijeenkomsten beginnen met gebed. Scholen (waaronder veel openbare scholen) zullen hun deuren openen voor gebed. We zullen grootschalige, nationale gebedsbijeenkomsten zien die worden uitgezonden op grote commerciële en openbare televisiezenders. “Is iets te moeilijk voor mij?” zegt de Heer.

Een verschuiving in de gebedsbeweging en de oogst

Er vindt een verschuiving plaats in de gebedsbeweging nu God een Geest van vrijmoedigheid over Zijn voorbidders uitstort. In dit nieuwe tijdperk zullen we een sterke toename van ‘Strijdende Gebedshuizen’ zien. Gebedshuizen die strijd voeren in de Geest en weten hoe ze hun autoriteit in de Hemelse Rechtbanken kunnen gebruiken worden opgericht om de toenemende demonische aanvallen op Gods kinderen teniet te doen. Strategische niveaus van voorbede zullen samen met evangelisatie worden ingezet om de oogst van zielen te zien binnenkomen. De Geest van de Heer zegt: “Het is tijd voor de oogst!”[3]

Regio’s van grote oogst

Grote delen van de oogst zullen binnenkomen uit de landen die het meest gesloten zijn voor het evangelie. “Noord-Korea en het Midden-Oosten zijn van mij!”, zegt de Heer. Kijk naar de ‘Zijderoute’ die China creëert. Het is Mijn weg, en elk van die 40 landen tussen de oostkust van China en het Midden-Oosten, zal onherroepelijk worden veranderd door de prediking van het evangelie van Jezus Christus. ”

Tijd voor de wedergeboren kerk

Een ander vruchtbaar veld voor evangelisatie zal de kerk zijn. Velen kennen Hem, maar kennen Hem ook niet. Ik hoor de Heilige Geest zeggen: “Het is tijd voor de wedergeboren kerk!” Tekenen en wonderen zullen gemeengoed zijn als de Heilige Geest begint te vallen in kerken en de mensen het Koninkrijk binnenbrengt. Kerken die hun deuren hiervoor sluiten en zich enkel willen baseren op een intellectueel christendom zullen in dit nieuwe decennium niet kunnen blijven staan.

Een nieuw-apostolisch tijdperk

Het is niet langer alleen de tijd van de evangelist. Dit nieuwe decennium zal ook bekend staan ​​als het ‘Nieuw-Apostolische Tijdperk’. Ongewone tekenen en wonderen zullen samengaan met de prediking van het evangelie en de kerk zal terugkeren naar een apostolische positie om landen in te nemen.

Vervolging van de kerk

“De vervolging van de kerk zal toenemen, maar Ik zend Mijn evangelisten uit”, zegt de Heer. “Ze zullen overal zijn – op straathoeken, op scholen, in de media, op internet – overal! Het is een nieuwe D-day. Elke nieuwe golf van vervolging zal ervoor zorgen dat de golf van evangelisatie in omvang en snelheid toeneemt. ”Voor het einde van dit decennium zal het geluid van het evangelie van Jezus Christus de aarde hebben bedekt.”

DE LANDEN GEDOOPT EN DE CULTUUR OORLOGEN GEWONNEN!

“En Jezus kwam tot hen en zei:‘ Alle autoriteit in de hemel en op aarde is aan mij gegeven. Ga daarom op weg en maak discipelen van alle volken, en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen om alle dingen te onderhouden die Ik u geboden heb; en zie, Ik ben altijd bij u, zelfs tot het einde van de tijd” Amen.” (Mattheüs 28: 18-20).

We zijn niet alleen geroepen om individuen te dopen. We zijn ook geroepen om hele landen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 2020 markeert het begin van een vernieuwd mandaat: het evangelie voor elke stam, taal, land en invloedssfeer op de planeet.[4] Dit zal leiden tot het ‘grote herstel’ als we de strijd om de cultuur aangaan.

De landen behoren Jezus toe en culturele transformatie is de sleutel. Systemen en instellingen die nu in de greep zijn van Babylon (de geest van de antichrist) zullen worden teruggewonnen voor de Heer als Hij goddelijk geïnspireerde strategieën voor de transformatie van invloedssferen geeft aan Zijn kinderen en hen uitstuurt om die te gaan implementeren. Het is de tijd van bediening op de werkplek! Velen die bidden en deze strategieën ontvangen, zullen ook degenen zijn die geroepen zijn om ze te implementeren en uit te voeren.

Het lot van de landen en Israël

Het lot van de landen wordt in dit nieuwe decennium beslist. Degenen die zich op de juiste wijze opstellen tegenover de Heer en Israël, zullen Hem hun glorie (het beste dat hun cultuur te bieden heeft) brengen, zowel hier op aarde als in de eeuwigheid. “De stad (het nieuwe Jeruzalem) had geen zon of maan nodig om erin te schijnen, want de glorie van God verlichtte het. Het Lam is zijn licht. En de natiën van hen die gered zijn, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde zullen hun glorie en eer erin brengen ”(Op. 21: 23-24).

EEN NIEUW NIVEAU VAN AUTORITEIT MET DE PROCLAMATIE VAN HET PROFETISCH WOORD

Vorig jaar schreef ik: “Bij de schepping zweefde Gods Geest over de wateren. Opeens barstte het geluid van Zijn stem uit: “Er zij licht!” Toen was er licht.

Dit seizoen gaat over de kracht van het geluid dat wij namens God over de aarde moeten laten klinken. Als we bovennatuurlijk geïnspireerde decreten uitvaardigen en tot aanzijn roepen wat we in de Geest zien en horen, zal God er een nieuw niveau van bovennatuurlijke kracht aan verlenen, verbonden aan het profetische, zodat het (menselijkerwijs gesproken) onmogelijke mogelijk wordt en zich hier op aarde manifesteert.”

In 2020 zal een nieuwe generatie profeten als Elia opstaan. Deze profeten zullen voor koningen en heersers komen ​​en het woord van de Heer verkondigen. Ze zullen zeggen: “Op basis van mijn woord zal dit specifieke ding gebeuren, zodat u weet dat er een God in de hemel is die de zaken van mensen regeert.” God zal de woorden van Zijn profeten gestand doen en Zichzelf onthullen als El Shaddai door de nieuwe kracht die met de profetische bediening gepaard gaat, die landen doet wandelen in hun bestemmingen en in de timing van God.

Dit is de tijd waarin God zegt: “Vraag Mij en IK ZAL u de naties als uw eigendom geven!”

(Ps. 2: 8)


[1] http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=10524

[2] We nemen onze landen (opnieuw) in door gebed, door het proclameren van hemelse besluiten en door ons te begeven in de 7 Bergen van de Cultuur.

[3] http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=21510

[4] Arleen Westerhof, “IMPACT. Profeteer en verander de Wereld”, Arrowz in samenwerking met Mandate Publishing, Amsterdam, 2019.