2015, Tien keer beter!

2015, Tien keer beter!

Nederlandse Profetische Raad woord voor 2015

Van Arleen Westerhof

Bekijk hier de video’s van de toespraak

2015 is het jaar waarin wij de ongeëvenaarde vooruitgang van het Koninkrijk van God in de natiën zullen zien. Onze besef van de betekenis van de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk is aan het volwassen worden en een nieuw zendingsmandaat wordt vrijgegeven aan de Gemeente van Jezus Christus: ‘Het evangelie voor elk land, taal, stam en invloedsfeer op de aarde.’

De Geest van God is bovennatuurlijke wijsheid en creativiteit aan het vrijzetten in een maat die wij sinds het tijdperk van Josef, Daniël en Salomo niet hebben gezien. Er is een gevoel van urgentie dit jaar als de ogen van de Here heen en weer gaan over de aarde, zoekende naar diegenen die durven te geloven dat zij natiën kunnen transformeren in Zijn naam en die bereid zijn om de wijsheid te ontvangen die Hij voor onze tijd wil uitstorten.

Daniël in Babylon

Wij leven in tijden die lijken op de tijd waarin Daniel leefde. De overheden en het geestelijke klimaat in vele van onze landen zijn niet meer Christelijk. In Europa zijn wij zelfs Christofobisch geworden. Het Bijbelse boek Daniël is dus voor ons zeer relevant. Ieder van ons wordt nu opgeroepen om een Daniël in Babylon te zijn. Het boek werd geschreven in een tijd van nationale crisis. Het volk was in ballingschap, de tempel was vernietigd en ze leefden in één van de meeste goddeloze rijken in de geschiedenis – Babylon!

Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij zich niet zou hoeven te ontreinigen.’ (Dan. 1:8).

Daniëls levenswijze van intimiteit met God had zijn vrucht afgeworpen. Hij had God eerder toegestaan om Zijn processen in zijn leven te bewerken. Dit betekende dat tegen de tijd dat hij in ballingschap werd weggevoerd, hij een man met een zeer goed karakter geworden was. Hij was zo verliefd op God dat hij bereid was om alles op te geven, zelfs zijn eigen leven als het moest, om Zijn Here to gehoorzamen. In dit seizoen gaan wij vele gelovigen een radicale overgave aan de liefde van Jezus zien bewijzen waardoor zij een getuigenis tot de natiën zullen worden: ‘En zij hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’ (Op. 12:11).

Tien keer beter!

Het resultaat was dat God Daniël gunst gaf om te komen met praktische oplossingen: ‘God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten.’ (Dan. 1:9-15).

God gaf Daniël en zijn vrienden niet alleen gunst, maar ook wijsheid en inzicht die hun tienmaal beter deed worden dan alle anderen om zich heen: ‘De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren.’ (Dan. 1:18-20).

God is bezig om precies hetzelfde in het heden te doen. Degenen die het koninkrijksdenken omarmen zullen ideeën vanuit de hemel ontvangen. Deze zullen een bovennatuurlijke graad van wijsheid bevatten zodat wij in staat zullen zijn om met oplossingen te komen die vele malen beter zijn dan de ideeën van mensen die niet de Geest van God hebben.

In 2015 zal God Zijn glorie en Zijn veelkleurige wijsheid tentoonstellen door blauwdrukken voor (maatschappelijke) transformatie te geven met als doel dat de wereld zal weten dat Hij leeft en dat Hij met ons begaan is. Dit jaar zullen er blauwdrukken worden gegeven in het bijzonder voor de overheid, business en economie, en technologie. God blijft de woorden herhalen: ‘Informatie die met de snelheid van het licht beweegt.’ Deze technologie bestaat nog niet maar wanneer het doorbreekt zal het de economie en hoe wij met elkaar communiceren grondig veranderen.

Snel overgangen en nieuwe roepingen

In 2015 zullen sommige mensen verrassend en snel wisselingen van carrier maken. Dit zal in het bijzonder gelden voor mensen die altijd dachten dat ze ‘fulltime in dienst bij de Here’ zouden blijven werken. God zal sommige van deze vragen om te gaan werken in de politiek, business, de media, etc. Dit zal het gevolg zijn van de vooruitgaande beweging van het koninkrijk van God op de aarde.

De kracht van God op Europa

Terwijl ik bezig was met het voorbereiden van dit woord gaf God mij een droom. In de droom was ik aanwezig in een enorm stadion voor een opwekkingsdienst. Het stadion was veel groter dan iets dat bestaat in de werkelijkheid en ik kon de andere kant niet zien. Het was vol met mensen vanuit alle landen en van alle rassen. Verschillende uitvoeringen die met opwekking te maken hadden waren aan het plaatsvinden op de verschillende podia.

De mensen in het deel van het stadion waar ik zat kwamen uit Europa. Wij zaten bovenaan en het was soms moeilijk te zien wat er gebeurde op de verschillende podia. Dicht bij mij zat een vrouw met wat leek een baby te zijn in haar armen. Het was een jongetje met blonde haren. Een bovennatuurlijk licht vanuit de hemel scheen op hem en je kon voelen hoeveel compassie en liefde God voor hem had. Het was bijna overweldigend. De vrouw legde uit dat haar kind geen baby was, maar een jongen. Zijn ruggengraat was zo misvormd dat hij alleen maar kon opgevouwen in haar armen kon liggen. Hij had genezing heel hard nodig.

Ik legde mijn handen op haar zoon en begon genezing uit te spreken. Anderen in onze deel van het stadion hadden ook het licht gezien en kwamen om ons heen staan om mee te bidden voor de jongen. Terwijl we aan het bidden waren kwam er kracht vanuit de hemel op het kind. Zijn benen werden meteen recht en zijn bovenlichaam ook. Ik nam het kind uit de armen van zijn moeder en zette hem op zijn benen. Hij leek te groeien terwijl wij keken. De droom eindigt met de kracht van God nog op hem terwijl hij probeerde zijn nek, schouders en hoofd recht te krijgen.

2015 zal een jaar zijn waarin de kracht van God zal beginnen de Gemeente in Europa te genezen. Voor lange tijd hebben wij een krachtloos, kreupel en bijna onherkenbare Gemeente gekend. Maar God is nog niet klaar met Zijn Gemeente.

Dit jaar zullen wij wonderen en tekenen zien plaatsvinden in gemeentes uit verschillende denominaties. Deze manifestatie van de bovennatuurlijke kracht van God zal het geloof in de God van de Gemeente van Jezus Christus herstellen. Opnieuw zullen wij beginnen te geloven dat God in staat is om te doen wat Hij zegt. Deze uitstorting van bovennatuurlijke kracht zal ook voor een versnelling zorgen in het groeien tot volwassenheid van de gelovigen. De eenheid tussen denominaties en netwerken zal toenemen en wij zullen gaan beseffen dat wij elkaar nodig hebben. Ook zullen wij beginnen in groter aantallen gaan opstaan en handelen in de gedelegeerde autoriteit die God ons gegeven heeft voor het discipelen van onze natiën. Dit proces zal een aantal jaren doorgaan.

Schudden

In 2015 zal het licht op de aarde te vinden zijn samen met grote duisternis. Wij zullen moeten oppassen met waar we ons blik op richten. 2015 zal een jaar zijn met meerdere dramatische gebeurtenissen die ons zullen proberen op te schudden en ons geloof te doen wankelen. Er zullen moeilijke tijden zijn en nog meer mensen zullen sterven, ook ter wille van hun geloof. Maar nergens in de bijbel staat er geschreven dat wij ons moeten richten op deze negatieve gebeurtenissen. In plaats daarvan worden wij herhaaldelijk opgeroepen om onze ogen op Jezus te richten: ‘Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.’ (Heb. 12:1-2).

Een belangrijke strategie voor individuele gelovigen dit jaar is om diepe intimiteit met de Here te kweken en Hem te leren te vertrouwen en te gehoorzamen in alles. Aanbidding zal hier een belangrijk rol in spelen: ‘Ik zal de HEERE te allen tijde loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn…. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.’ (Ps. 34:2, 5).