Verborgen dingen zullen worden onthuld

Profetisch woord voor 2021 van Matthew Helland
Nederlands Profetische Raad 

‘Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, al op de daken gepredikt worden’ (Lucas 12:2-3, HSV). 

2021 wordt een jaar waarin verborgen dingen worden onthuld. Ik zag een beeld van een vulkaan die zich klaarmaakte om uit te barsten en van een inktpen die werd geleegd. Ik geloof dat er dit jaar verborgen dingen zullen zijn die zowel in positieve als in negatieve zin zullen worden onthuld. 

Openbaarmaking en zuivering
Ten eerste zal de Heer ons dingen openbaren in onze verborgen plaats met Hem. Hij gaat door met het creëren van nieuwe wegen en platforms voor ons om het woord van de Heer bekend te maken en te proclameren. Ten tweede zullen er schandalen op hoog niveau zijn. Verborgen manipulatie van feiten en verhalen zullen aan het licht komen en corruptie zal worden aangepakt. Dit heeft te maken met politici, de georganiseerde misdaad en nieuwe allianties die zullen worden opgericht om fysieke en criminele ziekten aan te pakken die onze wereld treffen.  

De Heer spreekt ook over Italië, dat er vanuit Rome nieuwe stappen zullen komen die zullen leiden tot het schudden en het zuiveren van hoge niveaus van leiderschap. We hoeven hier niet bang voor te zijn want, ‘Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen de kennis aan wie verstand hebben’ (Daniel 2:21, HSV).  

Een wisseling van leiders
Het wisselen van leiders en van de wacht in alle landen zal doorgaan. Het is onze taak om degenen die op plaatsen van leiderschap komen hoog te houden en voor hen te bidden aangezien de wereld op dit moment nog steeds in de greep is van de pandemie. We zullen sterker en meer gefocust uit deze pandemie komen voor de klus die voor ons ligt. De geheimen van de harten van velen zullen worden onthuld. Nieuwe allianties, nieuw leiderschap en de motivaties van harten zullen worden onthuld.  

Spreek leven
Het tweede vers waaruit God tot mij sprak over 2021 was uit Handelingen 14:19-20: ‘Maar er kwamen Joden uit Antiochie en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.’ 

Zoveel bedrijven, kerken en instellingen zijn in de verdrukking gekomen door de pandemie en veel mensen denken dat dit het einde betekent van bedieningen en kerken zoals wij die kennen. Velen denken dat de kerk dood is. Maar net zoals Paulus werd omringd door de discipelen en hij weer werd opgewekt, zo moeten wij elkaar omringen en leven uitspreken. We moeten de wil en het hart van God profeteren over individuen, steden en naties. Dan zullen we ze weer zien opstaan met een vernieuwde focus op de basis van leven vanuit het evangelie. 

Zaken zoals gebed, vasten, discipelschap, samen eten, het evangelie prediken met tekenen en wonderen zullen de prediking van het woord van God volgen. Wij geloven dat wat we nu doormaken niet zal leiden tot het wegvallen van onze roeping als kerk, maar dat het net zoals in het boek Handelingen, zal leiden tot een bekrachtiging van training, voorbereiding, toerusting en tot het maken van discipelen en het voorbereiden van leiders wereldwijd .