Naam van kerkgenootschap

God’s Embassy Amsterdam

Het fiscaal nummer

819104516

Contactgegevens God’s Embassy Amsterdam

Ellermanstraat 30,
1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Tel: 020-8000155
Email: [email protected]

Website: www.embassyamsterdam.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur/leidersteam bestaat uit de volgende personen:

 • Dick Westerhof
 • Arleen Westerhof
 • Alice Booij
 • Simon Booij
 • Willem Ferreira
 • Lian Ferreira
 • Gerard Keizer
 • Gerda Keizer
 • Leslie Phillips
 • Gert Jan Reerds

Het bestuur vergadert een tot twee maal per maand.

Statutaire doelstelling
Het kerkgenootschap stelt zich ten doel de verkondiging en verspreiding van God’s onfeilbaar woord: de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus

Beleidsplan
In het beleidsplan wordt vorm en inhoud gegeven aan het motto van God’s Embassy Amsterdam: “Become all you were meant to be”.

De randvoorwaarden voor de uitvoering van het beleidsplan zijn te vinden in de onderscheidende kenmerken. Deze kenmerken zijn te vinden op de website.

De uitvoering van het beleid vindt plaats door het stimuleren van persoonlijk groei naar geestelijke volwassenheid. De nadruk ligt op het opruimen van persoonlijk obstakels, op het ontdekken van de persoonlijk en gezamenlijke roeping, op het ontwikkelen van talenten en op het realiseren van de persoonlijke en gezamenlijke bestemming.

Beloningsbeleid
Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van Gods Embassy Amsterdam omvatten:

 1. Elke zondag een celebration met speciale diensten voor de leeftijdsgroepen van 0 – 16 jaar.
 2. Elke zaterdag avond een celebration.
 3. Meerdere gebedstijden per week.
 4. Speciale tijd van bidden en vasten: 21 dagen in januari en 10 dagen in augustus.
 5. Onderwijsavonden inclusief leiderstraining
 6. Wekelijkse evangelisatie.
 7. Lokale connect avonden in huiselijke kring
 8. Bijeenkomsten voor de opbouw en toerusting van specifieke groepen.
 9. Pastorale zorg voor gemeenteleden

Financiële verantwoording.
Door de werkzaamheden van het kerkgenootschap Gods Embassy Amsterdam zal er aan het einde van het boekjaar een materiële/financiële vermogensopbouw hebben plaatsgevonden. Een batig saldo dient ter financiering van lopende en toekomstige werkzaamheden.

Beschrijving administratieve organisatie

Boekhouding
Financiële boekhouding vindt plaats in boekhoudpakket Exact door de financiële  administratie van het kerkgenootschap en bevindt zich op de Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.

De financiële verantwoording van het kerkgenootschap vindt plaats in het leidersteam. Ten minste tweemaal per jaar wordt een financieel overzicht door de financiële  administratie aan het leidersteam voorgelegd.