Koninkrijksvisie, mandaat
en zeven invloedssferen

De stichting Living in your Destiny heeft een duidelijke Koninkrijksvisie. Het oorspronkelijke mandaat van de mens is te heersen als rentmeester over de schepping (Gen. 1: 26-28) zodat de mens Zijn heerschappij zichtbaar kon maken op de aarde (Ps. 115:16). Het is Zijn bedoeling dat we als koningen en priesters zouden leven (Ex 19:6). Jezus gaf aan zijn discipelen de opdracht om het Koninkrijk te brengen (Matt. 10). Dit houdt veel meer in dan alleen het evangelie van redding.

De zeven bergen zijn de ‘zeven invloedssferen van de maatschappij’: religie, familie, politiek, onderwijs, media, cultuur en business. De zeven bergen strategie is o.i. één van de meest heldere en effectieve strategieën om de koninkrijksvisie gestalte te geven en om te komen tot invloed en impact in de samenleving. Dit zal leiden tot transformatie van de maatschappij en zo Gods bedoeling omtrent rentmeesterschap realiseren.

Zeven Bergen Strategie

Eigen Bestemming

Living In Your Destiny is er van overtuigd dat ieder mens een van God gegeven unieke bestemming heeft. Het is altijd Gods bedoeling dat door vorming van de gaven, talenten, kennis en ervaring van een mens, hij of zij klaar gemaakt wordt voor de opdracht die Hij specifiek heeft toebedeeld. Het trainingsprogramma van Living in your Destiny is ontwikkeld vanuit deze visie en sluit aan bij het normale discipelschapsproces dat iedere christen hoort te doorlopen.

Op het moment zijn er vier stromingen binnen het trainingsaanbod van Living In Your Destiny. Als eerste zijn er de trainingen die ons verder helpen in ons persoonlijk herstel (Bevrijding en innerlijke genezing), vervolgens de trainingen die ons helpen de stem van God te verstaan en van daaruit profetisch te handelen en spreken (‘God spreekt vandaag’ en de profetenscholen), als derde de trainingen die gericht zijn op ons functioneren binnen het Koninkrijk van God (Kingdom training scholen) en als laatste de trainingen die het bidden in de hemelse rechtbanken verder uitwerken.

Naast de bovenstaande stromingen zijn we het aanbod aan het uitbreiden richting huwelijk (‘Love After Marriage’) en gezin (mogelijk in de nabije toekomst). Wanneer we als gelovigen sterke huwelijken en gezinnen hebben, dan kunnen bestemmingen in Gods Koninkrijk makkelijker worden uitgeleefd.

De deelnemers aan de trainingen getuigen o.a. dat hun leven meer inhoud en bestemming heeft gekregen. Velen ervaren meer vrijheid, innerlijke vrede en doorbraken. Weer andere deelnemers ervaren heel duidelijk dat hun relatie met God is verdiept en dat zij beter in staat zijn de stem van God in hun leven te verstaan en van daar uit te profeteren.

Het trainingsaanbod

Andere instellingen en organisaties begeleiden en trainen

Het is de visie van Living In Your Destiny om ook andere (kerkelijke) instellingen en organisaties te begeleiden en te trainen. In overleg is Living In Your Destiny in staat om trainingen op de eigen locatie te verzorgen. Indien hier interesse voor is kun je het e-mail formulier invullen en een afspraak maken.